سال 1398 : سال رونق تولید

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت
مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی شماره 42/97 
آگهی مناقصه عمومی شماره 42/97
یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

2- موضوع مناقصه:اجرای باقیمانده خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ جهت گازرسانــی به روستاهای دهستان بارز – بخش منج شهرستان لردگان شامل:

2-1- اجرای خط تغذیه فولادی به قطر8 اینچ 16356 متر
2-2- اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 2 اینچ 624 متر
2-3- اجرای عملیات ساختمانی، مکانیکال و الکتریکال ایستگاه400 TBS/کابینتی یک مورد
2-4- اجرای عملیات ساختمانی، مکانیکال و الکتریکال ایستگاه5000/TBS تخت یک مورد
2-5- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک یک مورد


3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
ب – ارایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه 4 رشته تأسیسات و تجهیـزات یا پایه 5 نفت و گاز
ج – ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد بنام شرکت گاز استان
د– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 10/09/97 لغایت 11/09/97 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15روز یک شنبه مورخ 25/9/97
6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 27/9/97

7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

8-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران به مبلغ 000ر000ر400ر2 (دو میلیارد و چهارصد میلیون) ریال می باشد.
 


مجری سایت : شرکت سیگما