سال 1398 : سال رونق تولید

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت
اخبار
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 60/97 1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه : اجرای کارهای باقیمانده بازسازی و مقاوم سازی ساختمان عملیات و پست امداد شهرستان سامان آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 60/97
یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

2- موضوع مناقصه : اجرای کارهای باقیمانده بازسازی و مقاوم سازی ساختمان عملیات و پست امداد شهرستان سامان
3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
ب – ارایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه 5رشته ابنیه
ج- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
ج– ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
د – ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 21/02/98 لغایت 22/02/98 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15روز دوشنبه مورخ 6/3/98
6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 08/3/98

4- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمز و محرمانه ) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی بشرح مندرج در اسناد مناقصه و به مبلغ 000ر000ر555 ( پانصدو پنجاه و پنج میلیون ) ریال می باشد .

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc- و http://IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس: 33334278-038 تماس بگیرید.
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما