سال 1398 : سال رونق تولید

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت
اخبار
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 01/98 1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:خرید ایستگاههای کابینتی و تخت به شرح ذیل : آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 01/98
یک مـرحله ای

1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

2- موضوع مناقصه:خرید ایستگاههای کابینتی و تخت به شرح ذیل :
2-1- ایستگاه کابینتی 1000-60-250 2 دستگاه
2-2- ایستگاه کابینتی 2500-60-250 3 دستگاه
2-3- ایستگاه تخت 2500-60-250 1 دستگاه

3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
ب – قرار داشتن در وندورلیست وزارت نفت در زمینه مورد مناقصه
ج– ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد بنام شرکت گاز استان
د– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 17/02/98 لغایت 18/ 02/98 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 14روز شنبه مورخ 28/02/98
6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 29/02/98

7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

8-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران جمعاً به مبلغ 000ر000ر543(پانصدو چهل و سه میلیون) ریال میباشد .

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc - و http : // IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس : 33334278- 038 تماس بگیرید.
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما