صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

آگهي تجدید مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 13/99

آگهي تجدید مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 13/99

2- موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای آبحره و خونکار از توابع شهرستان کوهرنگ

آگهي تجدید مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 13/99
همراه با ارزيابي كيفي

1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري

2- موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای آبحره و خونکار از توابع شهرستان کوهرنگ

3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 21460357 می باشد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 16/07/99 می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز شنبه تاریخ 19/07/99می باشد.
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز شنبه تاریخ 03/08/99 می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 05/08/99
8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 06/08/99
9- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار : يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران به مبلغ 000ر000ر516 ( پانصد و شانزده میلیون) ريال ميباشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركرد - خیابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 (داخلی 2081)
نوبت چاپ اول : روز دوشنبه مورخ 16/07/99
نوبت چاپ دوم : روز سه شنبه مورخ 17/07/99

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/07/16 - ٠٨:٠٩
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 741

خروج
تصاویر منتخب

access deny