صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه 

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ 1377/09/23 به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل و طی شماره 5500 اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت جزء شرکتهای فرعی شرکت ملی گاز ایران بوده که تا سال 1378به عنوان ناحیه ای از منطقه 2گاز رسانی و فروش محسوب می گردید و از ابتدای سال 79 کلیه امورات خود را به صورت کاملا مستقل انجام داده است. شروع گازرسانی در استان از سال 1358و در روستاها و شهرهای شهرستان بروجن بوده است.    

        مجوز تاسیس : بند ن تبصره قانون بودجه سال 1378 کل کشور

        تاریخ تاسیس شرکت : 1377/09/23

        شماره ثبت:5500 


تصاویر منتخب