صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های پالایش گاز  


نسخه چاپي

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 01/99

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 01/99

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 01/99

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 01/99
همراه با ارزيابي كيفي

1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري

2- موضوع مناقصه: اجرای خط تغذیه جهت گازرسانی به متقاضیان صنعتی (محور فرخشهر شهرکیان و مجتمع کشت و صنعت زرین دنا جام )

3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 3,234,155 می باشد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 14 روز یک شنبه تاریخ 14/2/99 می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 16/2/99می باشد.
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 30/2/99 می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 31/2/99
8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 06/03/99
9- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار : يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران به مبلغ000ر000ر880 ( هشتصدو هشتاد میلیون) ريال ميباشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركرد ـ خیابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 (داخلی 2081)

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/02/10 - ٠٧:٥١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 32

خروج
تصاویر منتخب