Hse

 • مسئولیت نظارت بر حسن اجرا و حصول اطمینان از رعایت کلیه ضوابط ، مقرارت ، آئین نامه ها و استانداردهای تدوین شده شرکت ملی گاز ایران در ارتباط با HSE  در واحد ها
 •  مسیربررسی تحلیل وضعیت موجود مدیریت HSE  در سطح شرکت در جهت استقرار و بهبود سیستم HSE  با استفاده از معیارهای درست ارزیابی
 • مسئولیت تهیه خط مشی زیست محیطی ، بهداشت و ایمنی و ارائه آن به مدیر عامل جهت تائید ابلاغ در سطح شرکت
 • ایجاد ارتباط موثر و مناسب و گردش صحیح اطلاعات HSE   بین بخشهای مختلف در خصوص فعالیتها و عملکرد زیست محیطی  ، بهداشتی و ایمنی
 • مسئولیت اخذ نظرات و پاسخگوئی به کارکنان در اتباط با مسائل زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی از طریق مسئولین قسمتهای زیر مجموعه
 • نظارت بر شناسایی و ارزیابی ریسکها و تاثیرات بدست آمده از عوامل مخاطره آمیز با توجه به معیارهای مشخص شده و تلاش در جهت کاهش ریسکها و خطراتی که متوجه ایمنی ، بهداشت محیط زیست می باشد
 • مسئولیتهای کنترل جنبه های بارز زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی و ایمنی به منظور برآورده نمودن الزامات سیستم HSE   و قوامین مربوطه
 • مسئولیت پیگیری برنامه های آموزشی در زمینه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست با همکاری واحد آموزش جهت ارتقاء آگاهی کارکنان
 • مسئولیت پیاده سازی سیستم ثبت ، ضبط ، نگهداری و تجزیه و تحلیل آمار حوادث در شرکت
 • نظارت بر برآورد و تائید بودجه جاری واحد HSE  در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی ، پژوهشی و خرید دستگاههای مورد نیاز واحد های زیر مجموعه و همچنین کنترل  نحوه مصرف بودجه تخصیص یافته
 • جمع بندی گزارش ماهانه ارائه شده واحدهای زیر مجموعه و ارسال به مدیرعامل

تصاویر منتخب