امور تعمیرات

·  پاسخگوئی به تماس‌های تلفن مشترکین ( پست امداد تلفن 194 ) در خصوص : رفع قطع گاز مشترکین ، رفع نشتی گاز از کنتور رگلاتور و اتصالات مربوطه و تعویض کنتور و رگولاتورهای معیوب

·  انجام عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات گاز شامل ایستگاههای تقلیل فشار شهری و صنعتی، شبکه‌های گاز و علمکها به منظور برقراری مداوم جریان گاز.

·  نظارت مداوم بر حفاری‌های سطح شهر به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به تاسیسات گاز .

·  انجام عملیات جابجایی ، تعمیر و جمع‌آوری شبکه‌ها و علمکهای گاز در صورت نیاز

تصاویر منتخب