اجرای طرحها

  • یکی از واحدهای تابعه معاونت مهندسی و اجراست که نظارت بر اجرای بخش عمده‌ای از فعالیت‌های شرکت را عهده‌دار می‌باشد و مسئولیت ایجاد و برقراری مصرف کنندگان از گاز طبیعی را فراهم می‌نماید .
  • نظارت بر حسن اجرای کار در بخش لوله‌گذاری خطوط انتقال و تغذیه ، شبکه توزیع و نصب انشعابات شهری و روستایی را بعد از طراحی تا زمانی که پروژه به بهره‌برداری  تحویل داده می‌شده بر عهده این واحد می‌باشد سایر فعالیت‌های واحد به شرح زیر می‌باشد .
  •  هماهنگی با ادارات و ارگانهای ذیربط و اخذ مجوزهای لازم جهت انجام حفاری در معابر شهری و روستایی ، و پیگیری امور تحصیل اراضی واقع در مسیر خطوط تغذیه و انتقال و زمین ایستگاههای تقلیل فشار .
  •  بررسی و پیگیری صورتجلسات تحویل زمین ، تجهیز کارگاه پیمانکار و تنظیم برنامه زمانبندی اجرای کار و مطابقت پیشرفت عملیات فیزیکی نسبت به برنامه تفضیلی و بررسی مصالح مورد نیاز و مصرفی پروژه ، و کنترل احجام عملیات مکانیکی و خاکی پروژه‌ها .
  •  تهیه و بررسی نقشه‌های ازبیلت خطوط و شبکه‌های گازرسانی اجرا شده و تحویل به واحد بهره‌برداری در زمان راه‌اندازی پروژه

تصاویر منتخب