امور اداری

 • خدمات کارکنان

 1. پرداخت وام پس اندازمسکن واضطراری .
 2. ارائه گزارش کارکرد ماهیانه.پرداخت اضافه کاری و ماموریت کارکنان
 3. رسیدگی به وضعیت مرخصی وحضوروغیاب کارکنان.
 4. پیگیری مسائل روابط کار و مددکاری اجتماعی.
 5. انجام کارهای مربوط به مسافرت ورزرو محل اقامت جهت کارکنانی که به ماموریت اعزام می گردند.
 6. کارهای مربوط به استخدام و بازنشستگی
 7. کارهای مربوط به ترفیع و انتصابات
 8. انجام کارهای درمانی پرسنل.

 •   واحد آموزش

 1. بررسی وبرآورد احتیاجات آموزشی کارکنان استان واقدامات جهت اجرای آنها با هماهنگی  ودریافت نیازها از طریق برنامه ریزی نیروی انسانی
 2. نظارت بر نحوه تدریس مربیان در کلاسها ورسیدگی به نحوه اداره کلاسها
 3. بررسی وارزیابی نتایج حاصله از اجرای برنامه آموزشی
 4. نظارت دراجرای برنامه آموزشی کارآموزانی که آموزش ستاد ویا آموزش سایر استانها که به استان اعزام می شوند.
 5. فراهم نمودن امکانات به منظور شرکت کارکنان در کلاس
 6. نظارت برتهیه وتنظیم ونشر جزوات مربوط به دوره آموزشی
 7. تقاضای دوره آموزشی از آموزش ستاد برای کارکنان استخدام جدید
 8. توزیع فرمهای ارزشیابی کارآموزان در واحدهای که کارآموز درآن مشغول طی دوره است
 1. استفاده از امکانات موجود در سطح استان از قبیل پرسنل با تجربه باتوجه به توانایی برگزاری دوره های آموزشی رادر سطح استان دارند.
 2. تهیه وتنظیم گزارش ماهیانه وسالیانه ازفعالتهای آموزشی استان
 3. تماس با آموزش ستاد جهت بهره گیری از دستورالعملها وهماهنگی فعالیتها
 4. سرکشی به کلیه واحدهاجهت اطلاع از نیازهای آموزشی.

 •  واحد اجتماعی و رفاهی

 1. ارائه تسهیلات رفاهی و تأمین نیازمندیهای شغلی و اجتماعی کارکنان .
 2. انجام کارهای مربوط به تعمیرات ساختمان و تجهیز امکانات مورد نیاز آن .
 3. انجام امورات مربوط به پیمانکاران خدماتی و آشپزخانه و تهیه صورت وضعیت آن .
 4. انجام امور تدارکات ، تهیه و توزیع لوازم و اثاثیه اداری مورد نیاز کالا .
 5. نظارت و کنترل بر میزان مصرف انرژی و پرداخت قبوض مربوطه .
 6. انجام کارهای مربوط به تنخواه اجتماعی و رفاهی
 7. ارائه فیشهای غذای خانوادگی و نیمروزی به همکاران محترم .
 8. تهیه و توزیع بن کارمندی بین کارمندان .
 9. جمع‌آوری فیشهای غذای صادر شده از رستورانها و انجام امور مربوط به پرداخت بهاء آن

تصاویر منتخب