امور قراردادها

  • برگزاری انواع مناقصه و مزایده .
  • تعیین برآورد ریالی پیمانها بر مبنای فهارس بهاء و بخشنامه‌های مربوطه .
  • تهیه ، تدوین ، تنظیم و بررسی اسناد مناقصه و مزایده و انعقاد انواع قراردادها .
  • تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به تامین کنندگان .
  • ارزیابی کیفی حکم مناقصه‌گران

تصاویر منتخب