اندازه گیری

·  تنظیم برنامه‌های مصرف و توزیع عادلانه گاز در نواحی مختلف در مواقع اضطراری .

·  انجام مطالعات لازم در خصوص نیاز شرکت به ایستگاهها و مراکز اندازه‌گیری گاز و انجام برآورد‌های لازم و پی‌گیری و مشارکت و یا نظارت بر تهیه ، نصب ، استقرار و راه‌اندازی آنها در مراکز پیش بینی شده .

·  محاسبه ضرایب جدید برای کارتهای ورودی به کامپیوتر به نسبت تغییرات فصلی و تغییر خطوط .

·  انجام مطالعات و بررسیهای لازم بمنظور جلوگیری از قطع گاز در سطح شرکت گاز استان با اعمال کنترلهای لازم در مورد ظرفیت ایستگاههای تقلیل فشار .

·  انجام اقدامات لازم در هنگامی که احتمال قطع گاز وجود دارد از جمله قطع گاز مصرف کننده‌های غیر ضروریت و هدایت گاز بطرف ایستگاههای منابع ضروری .

·  محاسبه مقدار گاز تلف شده هر ناحیه چنانچه این مقدار از حد استاندارد تجاوز کند لازم است علت‌یابی شده و اگر نقصی در سیستم وجود دارد ، جهت رفع نقص پیگیری نماید .

·  محاسبه مقدار گاز تحویل شده به شرکت و نیز مقدار گاز مصرفی در سطح شرکت گاز استان مربوطه

تصاویر منتخب