امور مشترکین

  • اشتراک پذیری
  • صدور کارت اشتراک برای مشترکین .
  • نظارت برکار کنتورخوانها و بررسی قبوض حساب شده .
  • تغییر نام مشترکین ، تسویه حساب و پاسخ به استعلام دفاتر رسمی .
  • قطع و وصل جریان گاز مشترکین بنا به درخواست مشترک و یا به علت بدهی گاز بهاء .
  • پاسخگوئی مشترکین در مورد قبوض گاز بهاء نرخ گاز بها و مواردی که به واحد مشترکین مربوط میشود

تصاویر منتخب