امور حقوقی

·  تهیه و تنظیم دعاوی حقوقی در محاکم و دادگاههای عمومی ( حقوقی- کیفیری) و دادسراو....

·  ارائه مشاوره حقوقی به مدیران و دیگر کارکنان شرکت متبوع

·  انجام امور مربوط به تحصیل اراضی و ثبت اراضی و حقوقی برای عملیات اجرایی شرکت

·  انجام مراحل تحصیل اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب شرکت به منظور ایجاد تأسیسات اداری ، فنی ، انبار ،کارگاه ،جمله اساسنامه شرکت ،لایحه قانونی ،نحوه تملک و خرید اراضی و املاک برای برنامه های عمرانی و ....

·  مذاکره با مالکین و صاحبان اراضی و ابنیه مورد نیاز شرکت جهت واگذاری و اخذ توافق آنها با قیمت تعیین شده و ترتیب انجام تشریفات انتقال آنها

·  درخواست و دعوت از کارشناسان و ارزیابان ادارات ثبت و دادگستری در رابطه با معاینه و ارزیابی اراضی مورد نیاز و اقدام به پرداخت دستمزد آنان

·  مکاتبه و مشاوره با امور حقوقی ستاد در مواقع رفع مشکلات و معضلات مربوط به تحصیل اراضی و اخذ راهنماییهای لازم

·  انجام مشاوره حقوقی در استان و بیان نکته نظرهای حقوقی به مسئولین گاز استان

·  اقدام به پرداخت کلیه هزینه های خرید اراضی و ابنیه و اعیانها و دستمزد کارشناسان با هماهنگی رئیس خدمات مالی استان

·  اقدام به پاکسازی حریم خطوط لوله گاز در استان در صورتیکه تجاوز به حریم شده باشد و این اقدام در مرحله اول از طریق مصالحه انجام و در صورت عدم امکان با توسل به قوای انتظامی

·  تنظیم دادخواست و حضور  در مراجع قضایی و ارائه اسناد و مدارک در محاکم بر حسب مورد جهت دفاع از حقوق شرکت در محدوده استان اعم از مراحل بدوی ،تجدید نظر و فرجام خواهی

·  اقدام به طرح دعوی علیه متجاوزین به حقوق شرکت اعم از استفاده کنندگان غیر مجاز از گاز طبیعی ، تصرف کنندگان زمین ، سرقت اموال شرکت ، اختلاس و غیره

تصاویر منتخب