حراست

·  انجام بازدیدها و بازرسی های ادواری و ناگهانی از حوزه استحفاظی بمنظور حصول اطمینان از اجرای ضوابط حفاظتی و حراستی ، دستورالعملها و بخشنامه ها.

·    سرکشی و بازدید مستمر از حصارهای فیزیکی ، محوطه ها ، اماکن و تاسیسات در حوزه استحفاظی بمنظور کنترل وضعیت روشنائی ، وسائل ارتباطی و انجام برنامه ریزی های لازم در جهت رفع نواقص و مشکلات و پیگیری آن از طریق ادرات ذیربط تا حصول نتیجه :

·   انجام هماهنگی های لازم در جهت رعایت استانداردهای حفاظتی و تامین حفاظت تاسیسات و اماکن در مرحله طرح ریزی و احداث و ارائه نظر کارشناسی به مسئولین ذیربط.

·   مشارکت در تهیه طرح طبقه بندی تاسیسات و اماکن در ابعاد حیاتی ، حساس ، خیلی مهم و مهم.

·    بررسی و مطالعه سیستم های حفاظتی و ارائه گزارش مطالعات و بررسی ها به مافوق.

·   برنامه ریز لازم بمنظور انجام تیراندازی سالیانه پرسنل حراست با هماهنگی مقمات ذیربط.

·   پیشنهاد و درخواست اسلحه و مهمات و ادوات مخابراتی موردنیاز با هماهنگی مقامات مربوطه.

·  درخواست و پیگیری بی سیم موردنیاز از طریق ادرات ذیربط.

·  انجام برنامه ریزی لازم برای شرکت کارکنان ذیربط حراست در دوره های آموزشی حراستی موردنیاز.

·  تماس مستمر با سایر مسئولین حراست و تشکیل جلسات و اخذ نقطه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات آنها در جهت پیشرفت کارو بالا بردن ضریب حفاظتی و تهیه صورتجلسه و ارائه آن به رئیس حراست جهت اخذ تصمیمات لازم و اقدامات بعدی.

·  نظارت بر چگونگی تهیه کارتهای شناسائی کارکنان رسمی و کارکنان پیمانکاری و اجرای دستورالعملهای مربوطه و کنترل مکاتبات در خصوص کارت های تردد و شناسائی.

·   تشکیل پرونده برای پیمانکارانی که قصد شرکت در پیمانهای حفاظتی را دارند و اخذ مجوز آن از مقامات ذیربط و همچنین نظارت بر حسن اجرای مفاد قراردادهای پیمانکاران حراستی شرکت.

·  برنامه ریزی ، درخواست و پیگیری درجه های کارکنان حراست با هماهنگی رئیس حراست از ستاد حراست شرکت.

·   نظارت بر صدور احکام حمل اسلحه ، مهمات و دیگر تجهیزات با هماهنگی رئیس حراست.

·     انجام سایر فعالیتهای مرتبط که از طرف مافوق ارائه می گردد

تصاویر منتخب