صفحه اصلی > معرفی شرکت > وظایف واحدهای شرکت > برنامه ریزی و کنترل 

برنامه ریزی و کنترل

 • امکان سنجی پروژه های گازرسانی
 • کنترل پیشرفت پروژه های گازرسانی .
 •  تنظیم بودجه های سرمایه ای .
 •  کنترل هزینه ها و بودجه های سرمایه ای و جاری.
 •  تهیه گزارشات گازاستان.
 •  کنترل فعالیتهای مربوط به امورفنی و ایمنی .
 • هماهنگی باسایر واحدها جهت برنامه ریزی امورسالیانه.
 • برنامه ریزی وکنترل تعمیرات سالیانه.
 • تهیه و تدوین برنامه‌های سالیانه و آتی شرکت در بخش بودجه‌ای ، عملکردی و...
 • ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت بخشهای مختلف شرکت براساس آمار عملکرد ماهانه واصله.
 • تسهیل فرآیندهای عملکرد درون و برون واحدی و مکانیزاسیون امور در راستای صرفه‌جویی در منابع و افزایش دقت.
 • پاسخ مکاتبات وارده.
 • مبادله موافقت‌نامه بودجه‌های سرمایه‌ای سالانه.
 • پیش‌بینی بودجه‌های جاری سالانه ، ارسال موارد به ستاد و پیگیری اصلاحیه بودجه‌های مورد نیاز

تصاویر منتخب