پژوهش

·  روش شناسی، بررسی و شناسایی معضلات و مشکلات صنعت گاز و ارائه راهکار های مناسب 

·  حرکت در راستای سیاستگذاریهای شرکت و مدیریت پژوهش ستاد شرکت ملی گاز ایران و برقراری  تعامل

·  بررسی موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه گازرسانی و فروش ، بهره برداری، مهندسی و اجرای طرح ها و سایر موارد و همچنین  فراخوان موضوعات پژوهشی

·  عقد قرارداد و هدایت قراردادهای تحقیقاتی با مراکز علمی و پژوهشی با هدف نوآوری و خودکفایی، بومی سازی، طراحی و ساخت و مونتاژ دستگاههای مورد نیاز 

·  شناسایی مراکز علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی کشور و برقراری تفاهم نامه 

·  اتخاذ راهبردهای حمایتی جهت توسعه مبانی علمی، فرهنگی و پژوهشی و حمایت از پایان نامه ها 

·  برگزاری و مشارکت در همایش های علمی

تصاویر منتخب