بازرسی فنی

·   بازرسی و کنترل فنی اجراءپروژه ها

·  بازرسی سرزده در طول سال و متناوب از پروژه های در دست اجرا به منظور بررسی کیفی و فنی  اجرای کار در چهار چوب مشخصات و استانداردهای قابل قبول شرکت گاز و مشخصات پیمان و تهیه لیست نواقص و اشکالات  برای ارائه به مسئولین پروژه ها و  مدیر عامل

·  حضور فعال در محل نشت گاز ، آتش سوزی ، انفجار خطوط لوله تغذیه ،  شبکه ، تاسیسات  و ساختمانها  یا نقاط مختل تحت فعالیت گازرسانی و فروش به منظور همکاری موثر در مهار و کنترل موارد و جلوگیری از توسعه

·  بازرسی از کالاهای خریداری شده توسط شرکت گاز استان کردستان یا پیمانکاران مربوطه حسب درخواست و صدور مجوز استفاده از کالای مذکور

·  همکاری برای اعزام جوشکاران و مفسران فیلم برای گذراندن آزمونهای لازم و بازرسی اتفاقی برای حصول اطمینان از اینکه جوشکاران پیمانکار حائز شرایط و دارای گواهینامه اجازه جوشکاری باشند

·  انجام بازرسی های ویژه که توسط مدیرعامل تعیین و اعلام می گردد به منظور حصول اطمینان از حسن جریان عملیات بهره برداری و نگهداری مجموعه تاسیسات سیستم دستگاه ها و وسایلی که تحت پوشش استان می باشد و تهیه گزارش و تجزیه و تحلیل های فنی برای ارائه به مدیر عامل

·  کنترل اجرای  برنامه عملیات نشت یابی و کنترل عملکرد گروههای نشت یاب و مطالعه گزارشات حاصل از نشت یابی و اعلام موارد مشکوک و یا قابل بررسی به بهره برداری و تعمیرات و انجام پیگیری جهت رفع اشکالات و معایبی که د ر نشت یابی مشاهده شده است و ارسال گزارش به مدیر عاملبازرسی و کنترل فنی ایستگاههای تقلیل فشار

·  تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و روش های فنی مورد نیاز در سطح استان و ابلاغ به واحدهای ذیربظ و نظارت بر رعایت حسن اجرای آنها و پاسخ گویی به استعلامهایی که از واحدهای استان در رابطه با مسائل فنی مطرح می گردند

·  بازرسی و کنترل فنی اقلام خریداری شده توسط واحد کالا

·  بررسی و اظهار نظر نسبت به اقلام مازاد برگشت داده شده از پروژه ها به انبار کالا  با رعایت نکات و دستورالعملهای مربوطه

·  حضور فعال در امر تحویل و تحول پروژه ها و بررسی کلیه سوابق  گزارشات مربوط به تجزیه و تحلیل آنها قبل از صدور برگ تائید حسن انجام کار برای بخشهای مختلف پروژه در چهار چوب روش تحویل و تحول  و امضای فرمهای کیفیت  اجرای پروژه  و صورتجلسات تحویل  و تحول  پروژه ها بعد از اطمینان  از نداشتن نقص بعنوان نماینده  مدیرعامل

·  شرکت در جلسات سازمانی  ، کمیته های  فنی تخصصی ، کمیته های استاندارد و .... حسب برنامه های سازمان

·  تست مقاومت و نشتی پروژه ها

·  تست مقاومت و نشتی ایستگاههای تقلیل فشار

 

تصاویر منتخب