مالی

·  ارائه ضمانت نامه ها اعم ازضمانت نامه پیش پرداخت،ضمانت نامه انجام تعهدات،ضمانت نامه  استرداد کسوروجه الضمان و...

·  کنترل و تائید کلیه اسناد صادره توسط قسمتهای مختلف حسابداریها  

·  اخذ و کنترل کلیه صورت تطبیقهای ارائه شده توسط قسمتهای مختلف حسابداری و تائید صورت مغایرتهای بانکی  

·  کنترل و بازرسی اداواری تنخواه گردانها 

·  کنترل و پیگیری وصول مطالبات مشترکین صنعتی  

·  انجام کلیه امورات مربوط به حسابرسین سازمان حسابرسی ، دیوان محاسبات و دارائی

·  رسیدگی به اسناد تنخواه گردانها براساس مقررات موجود ، روشهای تنخواه گردان و آیین نامه معاملات

·  حقوق ودستمزد

·   کنترل و تائید کلیه اسناد صادره توسط قسمتهای مختلف حسابداریها 

·  رسیدگی به پرداختیهای علی الحساب به کارکنان جهت انجام هزینه در موارد ضروری و پیگیری تا تسویه مبالغ

·  مطابقت صورت وضعیتهای پیمانکاران باقرارداد ومقررات جاری

·  رسیدگی به اسناد قراردادهای جاری تشکیل پرونده به تفکیک پیمان وتوافقنامه

·  دریافت صورت وضعیتها وپرداختهای متفرقه 

·  رسیدگی وبررسی به کلیه صورت وضعیتهای ارجاع شده به واحد حسابداری عمرانی

·  تشکیل پرونده به تفکیک پیمان وتوافقنامه

·  پیگیری جهت اخذ رسیدهای مالیات وتامین اجتماعی به منظور تکمیل پرونده

·  مباحث کلی حسابداری اعلامیه ها

تصاویر منتخب