دفتر مدیر عامل

·  آگاهی از زمان و موضوع و چگونگی برقراری جلسات هیئت مدیره بمنظور تعیین وقت و مکان جلسات و دعوت از اعضاء هیئت مدیره و پیش بینی و تهیه وسائل و مدارک مورد نیاز جلسه .

·  انجام مذاکرات تلفنی یا حضوری با مسئولین سایر ادارات در مورد مسایلی که در هیئت مدیره مطرح شده و در رابطه با ادارات مذکور بوده و نیاز به پیگیری دارد .

·  نظارت و همکاری در ایجاد سیستم بایگانی برای اسناد مربوط به جلسات هیئت مدیره و صورتجلسه‌های تنظیمی .

·  نظارت بر ثبت و نگهداری اسناد و اوراق و مکاتبات مربوط به هیئت مدیره به نحوی که به آسانی قابل دسترسی بوده و سریعاً بتوان نتایج اقدامات انجام شده در هر مورد بدست آورد و در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار داد .

·  پاسخگویی نسبت به مفقود شدن احتمالی محمولات ، مدارک ، مکاتبات و یا سایر اسناد و پیگیری جهت حصول نتیجه و یافتن آنها .

·  مطالعه و بررسی کلیه مکاتبات گزارشات و دورنگارهای واصله اعم از بکلی سری ، سری ، خیلی محرمانه و پاسخگوئی مستقیم به پاره‌ای از مکاتبات عادی ( با توجه به اختیارات تفویض شده از طرف مدیریت عامل ) ارجاع مکاتبات به مدیریتها و واحدهای مختلف جهت رسیدگی و بر حسب مورد نظارت و پیگیری .

·  راهنمائی مراجعین حضوری و تلفنی به واحدهای ذیربط پاسخگوئی مستقیم به پاره‌ای از آنها با توجه به اختیارات تفویض شده از سوی مدیر عامل ارجاع امور مراجعین به مسئولین ذیربط و واحدهای مختلف جهت رسیدگی و بر حسب مورد نظارت و پیگیری .

·  نظارت بر تعیین وقت ملاقات جهت مراجعینی که امورشان مستقیماً در رابطه با مدیر عامل میباشد .

·  نظارت و ترتیب برقراری جلسات مرتبط با دفتر مدیر عامل در رابطه با تعیین وقت و مکان جلسه دعوت از شرکت

·  کنندگان و تهیه وسایل مورد نیاز جلسه.

·  نظارت کلی بر خدمات ثبت نامه وارده وصادره ( عادی ـ محرمانه ) دفتر.

·  نظارت کلی بر خدمات بایگانی دفتر .

·  نظارت کلی بر خدمات ماشین نویسی و دورنگاری دفتر .

·  نظارت کلی بر امور مربوط به چاپ و تکثیر دفتر .

·  نظارت کلی بر خدمات پستی دفتر .

·  نظارت کلی بر تامین لوازم التحریر و وسائل مورد نیاز دفتر .

·  نظارت مستقیم و همه جانبه نسبت به کلیه اموری که توسط پرسنل انجام میشود ، پیش از ارائه به مدیر عامل .

·  تکمیل سوابق و اطلاعات جهت تصمیم‌گیری مدیریت عامل .

 

تصاویر منتخب