خدمات طرحها

از واحدهای زیر مجموعه امور مهندسی و اجرای طرحهاست که در کنار واحد اجرای طرحها نسبت به ارائه خدمات جانبی به شرح ذیل اقدام می‌نماید .

  •  جمع‌آوری اطلاعات کالای مورد نیاز پروژه‌ها جهت برنامه‌ریزی صحیح .
  • نظارت در تنظیم اسناد و واگذاری اجناس پروژه به پیمانکاران .
  • بررسی فرمهای تسویه حساب اجناس و کالای پروژه‌ها و مطابقت آن با اجرا .
  • همکاری با امور کالای استان در جهت تهیه اجناس مورد نیاز پروژه‌ها .
  • انجام امور محوله در ارتباط با رادیوگرافی و تفسیر فیلمهای رادیوگرافی در پروژه‌های مختلف و بررسی نهائی گزارشات .

تصاویر منتخب