روابط عمومی

  • تهیه و تنظیم برنامه روابط عمومی شرکت و نظارت بر اجرای آن با حفظ هماهنگی با روابط عمومی ستاد بمنظور تشریح و شناساندن هدفها و فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران در استان از طریق رنشریات ، رادیو، تلویزیون نمایشگاهها و وسایل سمعی و بصری ، بازدیدها ، سخنرانیها و برگزاری مراسم ها .

  •  ایجاد ارتباط با مردم در جهت شناساندن عملکردهای صنعت گاز در جامعه و آگاهی بر نقائص موجود و نقطه نظرات مردم در رابطه با مسائلگاز و گازرسانی ، میزان رضاینت و نارضایتی نردم و انتظارات آنان جهت آگاهی داشتن مسئولین مربوطه و رفع مشکلات و نارسائیهای احتمالی.
  •  طرح ریزی و پیشنهاد برنامه های آشنا سازی مردم با فعالیتهای شرکت از طریق روزنامه ة مجلات ، رادیو ، تلویزیون ، بروشورها و سایر نشریات ووسایل ارتباط جمعی
  •  تهیه مطالب و برنامه برای تشریح
  •  مطالعه مستمر در روشها و سیستمهای شناخته شده در فن روابط عمومی و انطباق آن با احتیاجات و فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران در استان
  •  همکاری باقسمتها و واحدهای تابعه استان در زمینه اجرای روشها و مقررات روابط عمومی و آگاه ساختن آنان از سیساست کلی شرکت.
  •  تنظیم برنامه های جهت شناساندن شرکت ملی گاز ایران
  •  کوشش در برقرار ساختن ارتباط با کارکنان در سطح استان بمنظور منعکس کردن اخبار داخلی و اطلاع از نظرات و پیشنهادات همکاران و ایجادتکامل و فراهم کردن امکانات بیشتر جهت مشارکت آنان در پیشبرد هدفهای شرکت.
  • تهیه و تدوین خبر و انعکاس آن در نشریات داخلی شرکت و سازمانهای دولتی ، روزنامه ها و سایر مراکز خبری با همکاری و هماهنگی روابط عمومی ستاد به منظور ارشاد و آگاهی مردم با نحوه مصرف وسایل گاز سوز و شناخت صنعت گاز و آگاه نمودن آنان با خطرات احتمالی مصرف غیر ایمن گاز
  • ارتباط مداوم بر روابط عمومی ستاد در جهت ارائه برنامه ها و مقاله ها و رپرتاژها و خبرو گزارش برای انعکاس در مطبوعات رادیو و تلویزیون و سایر مراکز ذیربط و ایجاد هماهنگی با آنان

تصاویر منتخب