صفحه اصلی > معرفی شرکت > وظایف واحدهای شرکت > گازرسانی به صنایع 

گازرسانی به صنایع

از جمله واحدهای زیرمجموعه معاونت مهندسی و اجراست که وظیفه گازرسانی به صنایع ، مجتمعهای مسکونی و تجاری و متقاضیان عمده ، و امور مربوط به عقد قرارداد و فروش گاز طبیعی مشترکین با مصرف بیش از  100 متر مکعب در ساعت را بر عهده دارد. سایر فعالیتهای واحد به شرح ذیل می‌باشد .

  •  جمع آوری و بررسی درخواستهای متقاضیان با تعیین تعداد گاز مصرفی مورد نیاز و کروکی موقعیت محل .
  •  طراحی و استقرار ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه‌گیری مورد نیاز واحدهای صنعتی و عمده .
  •  تشویق و ترغیب صاحبان صنایع و مصارف عمده به استفاده از گاز جهت جایگزینی با سایر سوختهای مایع .
  •  تهیه طرح انشعاب و سفارش گذاری اجناس آن و اجرای خط اختصاص واحدها .
  •  ارائه راهنمائی‌های لازم در خصوص تبدیل سوخت و سیستمهای تقلیل فشار واحدها .
  •  جمع آوری اطلاعات از پیشرفت گازرسانی و نظارت بر شبکه داخلی شهرک‌های صنعتی و مصارف عمده

تصاویر منتخب